Algemene voorwaarden

Naam: MarloesWagener.nl (onderdeel van Marloes Mixt Media)
Adres: Pastoor van Dunstraat 26
Postcode en Plaats: 5051 TL Goirle       
Telefoonnummer: 0623968361
E-mailadres: info@marloeswagener..nl
KvK-nummer: 85073903
Btw-identificatienummer: NL004052849B21

definities:
De opdrachtgever = de klant
De opdrachtnemer = MarloesWagener.nl

1 – Offerte

1.1 Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe en wanneer de opdracht wordt uitgevoerd.
1.2 Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.
1.3 Offertes zijn vrijblijvend en een maand geldig.
1.4 Bij akkoord dienen beide partijen schriftelijk akkoord te geven. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden.
1.5 Wanneer in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.
1.6 Niet op de offerte expliciet beschreven werkzaamheden of leveringen vallen buiten de offerte.
1.7 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook en gedurende de uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

2 – Meerwerk

2.1 Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Meerwerk wordt ten alle tijden gecommuniceerd tussen beide partijen. Dit geldt eveneens voor meerkosten of kwalitatieve risico’s als gevolg van het afwijken van artistieke en technische adviezen van de Opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtnemer is bevoegd, voor een juiste uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen.

3 – Geen arbeidsovereenkomst

3.1 Partijen spreken uitdrukkelijk af dat Opdrachtnemer als zelfstandige voor eigen rekening en risico werkzaam is.
3.2 Partijen, naar wens en behoefte van beiden, wensen elkaar uitsluitend te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek BW e.v.
3.3 Partijen, gelet op elkaars onderlinge verhoudingen, beogen uitdrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
3.4 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in na afstemming met Opdrachtgever.

4 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen MarloesWagener.nl en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

5 – Montage

5.1 Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de opdracht betekent dat de opdrachtgever akkoord gaat met de door MarloesWagener.nl gehanteerde stijl.
5.2 Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden. Binnen de standaard montage vallen simpele animatie, zoals het maken van naamtitels.

*Op maat gemaakte animaties zoals; bewegende grafische elementen, een in- outro leader met grafische elementen, een afbeelding verwerkt in een beeldscherm, worden berekend aan de hand van bijgevoegde tarievenlijst. Afhankelijk van de complexiteit van de animatie wordt vooraf een inschatting gemaakt van de benodigde tijd. Complexe en op maat gemaakte animaties kunnen worden uitbesteedt. Tijdsindicatie en tarieven worden ten alle tijden gecommuniceerd.

Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera)
Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar. Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews worden via we-transfer of een soortgelijk medium verstuurd.

6 – Overmacht/ziekte/annulering/aansprakelijkheid

6.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.
6.2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
6.3. Bij ziekte van de opdrachtnemer op een filmopnamedag van een eenmalig evenement zoals een bruiloft, of bij overmacht (bijvoorbeeld quarantaine verplichting) zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan in deze gevallen geen schadevergoeding eisen.
6.4. Bij ziekte/onmacht van opdrachtnemer zal deze de opdrachtgever hiervan z.s.m. op de hoogte stellen zodat opdrachtgever in staat is eventueel een alternatief te kunnen vinden.
6.5. Opdrachtnemer zal proactief meedenken in een oplossing of vervanger die eventueel het beeldmateriaal kan verzorgen en aanleveren, waarna opdrachtnemer alsnog zorg draagt voor het monteren van de productie.
6.6. Uitstel: Indien de opdrachtgever ongeacht de reden (inclusief overmacht en pandemieën), besluit de opdracht uit te stellen wordt in overleg met opdrachtnemer naar een nieuwe geschikte datum gezocht. Indien er geen nieuwe passende datum tot stand zal komen, wordt de opdracht ontbonden.
6.7. Indien opdrachtgever of opdrachtnemer, ongeacht de reden, besluit af te zien van de opdracht, dient dit uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de opdracht schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
6.8. Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van opdrachtnemer eisen.
6.9 Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van eigen materiaal.
6.10 MarloesWagener.nl is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offertebedrag per productie.

7 – Reiskosten

7.1 De reiskostenvergoeding bedraagt 0,21 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan een uur kan een extra reistijdvergoeding worden gerekend. Vermelde reiskosten in de offerte zijn indicatief. Bij de facturering worden de werkelijk gemaakte reiskosten in rekening gebracht.

8 – Muziekrechten

8.1 Voor de videoproductie(s) wordt gebruik gemaakt van muziek en/of geluidseffecten met licentierechten welke is op te vragen na oplevering van de videoproductie. De kosten hiervoor zijn in de productieprijs meegerekend.

9 – Auteursrecht

9.1 Alle door MarloesWagener.nl geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.
9.2 Geen enkel gebruik van het Filmwerk of Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Opdrachtnemer nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Opdrachtnemer dan ook.

9.3 Indien er voor het filmen gebruik wordt gemaakt van acteurs of personen die herkenbaar in beeld komen, dan dienen zij er schriftelijk mee overeen te komen dat het materiaal gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden. MarloesWagener.nl mag daarmee niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van portretrecht.

10 – Intellectueel eigendom

10.1 Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het camera materiaal bij MarloesWagener.nl. Dit copyright is wel verhandelbaar. Tegen een vergoeding kan camera materiaal worden opgeslagen op een harde schijf. MarloesWagener.nl is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

10.2 De Opdrachtnemer behoudt, tenzij expliciet schriftelijk anders overeen gekomen, ten allen tijde het recht om het Filmwerk of Fotografisch werk te gebruiken voor eigen portfolio, website, social media kanalen.

11 – Copyright

11.1 Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden, dan gaat dit in samenspraak met MarloesWagener.nl. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikt muziek en beeldmateriaal.

12 – Vergoeding

12.1 De standaard betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten: Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten. Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente. Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente Incasso.

13 – Geschillen

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Quitclaim

Toestemming gebruik video opnamen (portretrecht)

Opdracht:…………………………………………………………………………………………………………..
Datum draaidag:…………………………………………………………………………………………………..
Film hoofdlocatie: ………………………………………………………………………………………………..

Acteur/actrice/model

Naam:……………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………

Ik bevestig dat ik akkoord ga met het gebruik van de beelden, gemaakt ten behoeve van communicatie doeleinden voor ……………………………………………………………………………., geproduceerd door ………………………………………………………………………. en dat de beelden eventueel kunnen worden gecombineerd met teksten of soortgelijk beeldmateriaal.

Voor ander of afzonderlijk gebruik van mijn bijdrage buiten het verband van deze producties van de producent, zal de producent mijn toestemming vragen en dienen te verkrijgen.

Ik begrijp dat de videobeelden met de grootst mogelijk zorg gemaakt worden zonder afbreuk te doen aan mijn persoonlijke integriteit

Datum…………………………………………Te……………………………………………

Handtekening:

 

Indien nog geen 18 jaar, Handtekening ouder/voogd: